Vertrouwelijkheid

Wij vinden het belangrijk om op een zorgvuldige manier met uw privacy om te gaan. Uw gegevens zoals naam, adres, leeftijd, gezondheid enzovoort die nodig zijn voor een behandeling worden geregistreerd worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen kunt u nalezen in ons interne privacybeleid en ons privacystatement. Als lid van de LVVP, beroepsvereniging van psychologen en psychotherapeuten, zijn wij in de uitoefening van ons beroep, tevens gebonden aan de beroepscode. Deze kunt u hier nalezen. In de code zijn zaken als vertrouwelijkheid, dossiervorming en rapportering nader geregeld.

Sinds 2014 zijn alle hulpverleners binnen de GGZ wettelijk verplicht een minimale dataset aan te leveren aan het DIS, een landelijk informatiesysteem, over de cliënten die behandeling binnen de GBGGZ ontvangen, en aan Stichting Benchmark GGZ Nederland, een organisatie die testgegevens verzameld en vergelijking tussen hulpverleners mogelijk maakt: dit betreffen persoons- en behandelgegevens. Als u van mening bent dat uw privacy hierdoor onvoldoende gewaarborgd wordt, adviseren wij u bij uw intake een privacyverklaring te ondertekenen. Wij mogen uw gegevens dan niet toesturen aan het DIS en SBG. Uw therapeut kan u hierover verder informeren. Deze verplichting geldt alleen als uw behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ valt (zie ook onder tabblad 'tarieven').

 

U heeft het recht om uw dossier in te zien en kunt een kopie ontvangen van het dossier. Na afsluiting van de behandeling zal uw dossier volgens de wet vijftien jaar bewaard worden. In de loop van het vijftiende jaar na beëindiging van de behandeling zal uw dossier vernietigd worden.

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens, of bent u ontevreden over de behandeling. Als u vragen of klachten heeft, dan kunt u deze met uw therapeut of de praktijkhoudster bespreken zodat we naar een oplossing kunnen kijken. Mocht u hier niet tevreden over zijn, dan kunt u zich richten tot de de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, de LVVP, en uw klacht daar voorleggen.​ Voor meer info over de klachtenregeling van de LVVP, klikt u hier. In de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is onder meer de klachtenregeling vastgelegd.